Aktualności

Walne Spotkanie Samorządu Gospodarczego Małopolska

Serdecznie zapraszamy członków Samorządu Gospodarczego - Małopolska na Walne Zebranie członków.
Poniżej przedstawiam porządek obrad.
Przebieg Walnego spotkania Samorządu Gospodarczego Małopolska, ze względu na dzień świąteczny 02-02-2016r. spotkanie rozpoczniemy mszą świętą.

14:00 Msza święta
14:45 Przerwa kawowa
15:00 Rozpoczęcie spotkania
Porządek obrad:


1.   Otwarcie i powitanie Członków Samorządu.
2.   Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3.   Przyjęcie porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków.
5.   Przedstawienie informacji z realizacji  uchwał i decyzji z Walnego Zebrania członków.
6.   Sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej minionej kadencji.
7.   Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium organom Samorządu.
8.   Sprawozdania finansowo- księgowe:
      a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego
      b) uchwalenie planu wpływów i wydatków organizacji
9.   Wystapienie przedstawiciela Urzędu Pracy w Nowym Sączu w sprawie przedstawienia współpracy przedsiębiorców z UP - Dyrektor UP Stanisława Skwarło
10.Wystąpienie gościa z ZPP (Związek Pracodawców i Przedsiębiorców)  - Grzegorz Moskal - Rzecznik Wojewódzki Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
11. Przedstawienie propozycji Sądeckich Bonów Towarowych - Rafał Świerczek - członek Zarządu SG Małopolska
12. Uchwalenie programu działania na nową kadencję.
13. Wolne wnioski i zakończenie zebrania.


Zapraszamy!

Zarząd Samorządu Gospodarczedgo- Małopolska