Statut

STATUT
SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO - MAŁOPOLSKA

§ 1

Samorząd Gospodarczy - Małopolska, zwany dalej „Zrzeszeniem” jest organizacją samorządu zawodowego przedsiębiorców - prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu, gastronomii, usług i produkcji na terenie Województwa Małopolskiego.

§2.

Zrzeszenie przestrzega zasady poszanowania prawa i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, a także postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu Fides et Ratio (Wiara i Rozum).

§3.

Zrzeszenie obejmuje swoją działalnością obszar województwa Małopolskiego. Siedzibą Zrzeszenia jest miasto Stary Sącz.

§4.

Zrzeszenie jest zarejestrowane w KRS pod nr 0000462172. Zrzeszenie posiada osobowość prawną – może zbywać i nabywać majątek nieruchomy i ruchomy, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

§5.

Zrzeszenie używa znaku (godła) … oraz ma prawo używania pieczęci okrągłej z tym godłem i napisem Międzypowiatowe Zrzeszenie Handlu i Usług Małopolska. Zrzeszenie może posiadać sztandar.

§6.

Zrzeszenie ma na celu wszechstronne popieranie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków oraz ochronę i reprezentowanie ich interesów gospodarczych i lokalnych społeczności.

§7.

Do osiągnięcia zamierzonego celu Zrzeszenie dąży przez:
1. Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej, samorządowej i organizacji społecznych,

2. Wspieranie przedsiębiorczości oraz udzielenia pomocy członkom Zrzeszenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,

3. Kultywowanie tradycji gospodarności, solidności i porządku oraz obyczajów kupieckich,

4. Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Zrzeszenia na terenie Polski i poza Jej granicami.

5. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej,

6. Prowadzenie doradztwa w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych oraz w dziedzinie rachunkowości podatkowej dla członków Zrzeszenia,

7. Organizowanie imprez popularyzujących działalność gospodarczą członków,

8. Prowadzenie działalności samopomocowej i mediacyjnej na użytek członków.

§8.

Zrzeszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Wystąpienia popierające prawne i gospodarczo uzasadnione inicjatywy, a także działania członków Zrzeszenia kierowane do organów władzy i administracji wszystkich szczebli oraz organizacji krajowych i zagranicznych,

2. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych i delegowanie swoich przedstawicieli do władz państwowych i samorządowych,

3. Współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej dla regionu i członków Zrzeszenia we współpracy z Naczelną Rada Zrzeszenia Handlu i Usług oraz Izbami Gospodarczymi i Cechami Rzemiosł,

4. Zakładanie fundacji i podejmowanie innych przedsięwzięć pożytecznych dla członków Zrzeszenia,

5. Umożliwienie powoływania i zakładania spółek prawa handlowego.

§9

1. Zrzeszenie jest niezależną organizacją społeczną.
Zapis ustępu poprzedniego nie stoi na przeszkodzie przystępowania Zrzeszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele i działalność nie są sprzeczne z interesami polskimi oraz ze Statutem Zrzeszenia.

2. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody z tej działalności przeznaczone zostają na działalność statutową Zrzeszenia.


§10.

Członkiem Zrzeszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu, usług i produkcji z terenu kraju a w szczególności Województwa Małopolskiego.


§11

1.O przyjęciu do Zrzeszenia decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata. Wpisania kandydata na listę dokonuje Zarząd.

2. Zarząd może odmówić wpisu kandydatowi, który nie daje gwarancji przestrzegania postanowień Statutu.

3. Od decyzji Zarządu o odmowie wpisania kandydata na listę członków Zrzeszenia przysługuje zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu Zrzeszenia, w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia.

§12

Członkowie Zrzeszenia mają prawo do:

1.Korzystania z pomocy i świadczeń Zrzeszenia,

2. Korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Zrzeszenia. Bierne prawo wyborcze przysługuje po dwóch latach przynależności do Zrzeszenia.

3. Wglądu do rocznego sprawozdania z prac Zrzeszenia oraz z działalności finansowej i gospodarczej.

4. Zgłaszania — za pośrednictwem Zarządu wniosków dotyczących wszelkich zagadnień związanych z problematyką handlu i usług na terenie działalności Zrzeszenia. Członek może swoje uprawnienia realizować osobiście lub poprzez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem.


§13

Członkowie Zrzeszenia zobowiązani są do:
1. Przestrzegania postanowień nin. Statutu, uchwał i zasad etyki zawodowej,

2.Popierania realizacji zadań i celów Zrzeszenia,

3. Wniesienia wpisowego i regularnego opłacania składek.

§14

Członkostwo w Zrzeszeniu ustaje przez:
1. Wystąpienie zgłoszone na piśmie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

2. Wykreślenie w razie zaprzestania na stałe prowadzenia działalności gospodarczej,

3. Wykluczenie na mocy uchwały Zarządu w przypadku nie wykonywania obowiązków określonych w nin. Statucie,

4. Zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż sześć miesięcy,

5. Na skutek systematycznego uchylania się od prac społecznych na rzecz Zrzeszenia.

Od uchwały o wykreśleniu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego zgromadzenia złożone w formie pisemnej, w terminie do jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia,
Członek występujący lub wykreślony nie ma prawa do majątku Zrzeszenia i nie może żądać zwrotu wniesionych składek i wpisowego.

§15

1.Honorowym Członkiem Zrzeszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Zrzeszenia, a decyzję o przyznaniu tego tytułu podejmuje: Zarząd Zrzeszenia.

2. W takim samym trybie może nastąpić nadanie godności Honorowego Prezesa Zrzeszenia osobie, która posiada szczególne zasługi dla działalności Zrzeszenia i jego członków.

3. Honorowy Prezes Zrzeszenia ma prawo do udziału w posiedzeniach organów Zrzeszenia i do reprezentowania na zewnątrz z głosem doradczym.

4. Zarząd może przyznać odznaki honorowe członkom Zrzeszenia i innym osobom, jeżeli uzasadnia to ich znaczący wkład pracy na rzecz realizacji celów Zrzeszenia.

 

§16

Zrzeszenie prowadzi rejestr członków zawierających dane niezbędne dla prowadzenia działalności Zrzeszenia.

 

 

§17

Władzami Zrzeszenia są:

1. Walne Zgromadzenie

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§18

1.Najwyższą władzą Zrzeszenia jest Walne Zgromadzenie.

2.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie Zrzeszenia.

3. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał w drodze głosowania.


§19

1.Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.


2. Posiedzenia zwyczajne o charakterze sprawozdawczo - wyborczym odbywają się raz na cztery lata w terminie - najpóźniej do końca kwartału po okresie upływającej kadencji czteroletniej.

3. Posiedzenia zwyczajne o charakterze sprawozdawczym odbywają się w połowie kadencji.

4. Posiedzenia nadzwyczajne zostają zwołane w miarę potrzeby - z własnej inicjatywy Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.

§20

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów - decyduje głos Przewodniczącego Zarządu. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność 1/2 członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej obecności - tego samego dnia zwołuję się drugie posiedzenie (po 30 minutach oczekiwania) i wówczas podejmowane uchwały są ważne niezależnie od ilości uczestników. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant zebrania.

§21

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie Statutu i zmian do Statutu Zrzeszenia,
2. Uchwalanie programu działania Zrzeszenia
3. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

§22

1.Organizatorem Walnego Zgromadzenia jest Zarząd, który w formie pisemnej lub elektronicznej zawiadamia członków o jego terminie i miejscu oraz porządku obrad - z 14 - dniowym okresem wyprzedzenia.
2. Również w takim terminie Zarząd przesyła członkom sprawozdanie z działalności i
sprawozdanie finansowe.

§ 23

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Zrzeszenia przysługuje członkom obecnym na Walnym Zgromadzeniu - pod warunkiem posiadania wymaganego stażu członkostwa w Zrzeszeniu.
2. Wybory do władz Zrzeszenia są bezpośrednie i tajne.

§24

1. Kadencja władz wybieranych przez Walne Zgromadzenie trwa cztery lata.
2. Funkcję Prezesa Zarządu może pełnić tylko osoba nie karana sądownie i posiadająca co najmniej dwuletni staż członkowski (nie dotyczy I-go zjazdu).

§25

1.Władzą wykonawczą Zrzeszenia jest siedmioosobowy Zarząd, składający się z Prezesa, trzech Wiceprezesów i trzech Członków Zarządu. Członkowie Zarządu wybierają spośród swego grona Prezesa i Wiceprezesów .
2. Prezes kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom.
3. Zrzeszenie jest reprezentowane wobec osób trzecich przez Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i Członka Zarządu.
4. Akty notarialne, umowy, pełnomocnictwa i czeki podpisują pod pieczęcią Zrzeszenia - dwie osoby w sposób wskazany w zdaniu powyżej, względnie inne osoby, na podstawie odrębnego, imiennego upoważnienia.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
6. Prezes lub Wiceprezes zwołują posiedzenia Zarządu w razie potrzeby, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
7. Decyzje są podejmowane w obecności minimum dwóch osób ze składu Zarządu.

§26

Do kompetencji Zarządu należy:

1.Reprezentowanie Zrzeszenia i jego członków wobec władz i osób trzecich,

2. Uchwalanie planów wpływów i wydatków

3. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.

4.Składanie sprawozdań z działalności Zarządu

5. Decydowanie w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

6. Decyzje o wstąpieniu i wystąpieniu z ogólnokrajowej reprezentacji,

7. Wybór przedstawicieli do władz ogólnokrajowej reprezentacji

§27

Komisja Rewizyjna jest organem Zrzeszenia i składa się z trzech członków. Wybierają oni spośród swego grona Przewodniczącego i dwóch Zastępców.

§28

Do zakresu zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Zrzeszenia,
2. Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dot. działalności bieżącej,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności i wyników kontroli, a także udzielanie absolutorium Zarządowi.
4. Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z

działalności w okresie krótszym niż raz w roku. W razie gdyby Zarząd nie zastosował się do tego żądania Komisja może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.


§29

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby - nie rzadziej jednak niż raz w roku,
2. Prezes Zarządu może wnioskować do Komisji o przeprowadzenie kontroli szczegółowej w każdym przypadku uznania, iż taka kontrola jest celowa,
3. Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy ekspertów nie będących członkami Zrzeszenia.


§30

Zrzeszenie finansuje swoją działalność w oparciu o preliminarz przychodów i rozchodów.
Na przychody Zrzeszenia składają się:
1. wpisowe i składki członkowskie,
2. opłaty za korzystanie ze świadczeń Zrzeszenia,
3. wpłaty członków na wspólne przedsięwzięcia
4. wpływy z dokonywanych lokat bankowych i gwarancji finansowych udzielanych członkom
5. dochody z majątku trwałego Zrzeszenia i wyodrębnionej działalności gospodarczej
6. inne przychody.
Na rozchody Zrzeszenia składają się:
1. wydatki bieżące na prowadzenie działalności statutowej.
2. inwestycje i lokaty wolnych środków,
3. wydatki socjalne na rzecz członków,
4. inne rozchody.

§31

Sprzedaż lub ustanowienie hipoteki na nieruchomościach będących własnością Zrzeszenia następuje wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej przez ¾ członków obecnych - w glosowaniu jawnym.


§32

Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwałę o likwidacji Zrzeszenia ustala jednocześnie termin likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Zrzeszenia. Uchwała ma moc prawną jeżeli została podjęta przez ¾ członków obecnych — w głosowaniu jawnym.
Powyższe zasady stosuje się również w przypadku połączenia Zrzeszenia z innymi podmiotami.
 

 

Załączniki