Aktualności

Zaproszenie na II część Walnego Zebrania Samorządu Gospodarczego - Małopolska

Na podstawie § 22 Statutu Samorządu Gospodarczego - Małopolska
z siedzibą w Starym Sączu zapraszamy na II część Walnego Zebranie Członków,
które odbędzie się w dniu 08 lipiec 2015r. o godz. 16:30 - I termin,
godz. 17:00 - II termin, zgodnie z porządkiem obrad.
Walne Zebranie odbędzie się w Cenrum - OPOKA w Starym Sączu.

Porządek obrad:
1.   Otwarcie Zebrania
2.   Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3.   Przyjęcie porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków.
5.   Przedstawienie informacji z realizacji uchwał i decyzji
      z Walnego Zebrania Członków.
6.   Sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej minionej kadencji.
7.   Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
      i udzielenie absolutorium organom Zrzeszenia.
8.   Sprawozdania finansowo-księgowe
 a.  zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 b.  uchwalenie planu wpływów i wydatków organizacji na 2015r.
9. Uchwalenie programu działania na nową kadencję.
10. Wolne wnioski i zakończenie zebrania.

Bardzo prosimy o niezawodne uczestnictwo w zebraniu.

 Z poważaniem

Zarząd SG-Małopolska