Aktualności

Zaproszenie na walne zebranie Samorządu Gospodarczego - Małopolska

Na podstawie § 22 Statutu Samorządu Gospodarczego - Małopolska
z siedzibą w Starym Sączu zapraszamy na Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2014r. o godz. 16:00 - I termin,
godz. 16:30 - II termin.
Walne Zebranie odbędzie się w Cenrum - OPOKA w Starym Sączu

Porządek obrad:
1.   Otwarcie Zebrania
2.   Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3.   Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
4.   Przyjęcie porządku obrad.
5.   Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Założycielskiego Członków.
6.   Przedstawienie informacji z realizacji uchwał i decyzji
      z Walnego Zebrania Założycielskiego Członków.
7.   Sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej minionej kadencji.
8.   Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
      i udzielenie absolutorium organom Zrzeszenia.
9.   Sprawozdania finansowo-księgowe
 a. - zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 b. - uchwalenie planu wpływów i wydatków organizacji na 2014r.
10. Zmiany osobowe w miarę potrzeb.
11. Uchwalenie programu działania na nową kadencję.
12. Wolne wnioski i zakończenie zebrania.

Bardzo prosimy o niezawodne uczestnictwo w zebraniu.

z poważaniem

Zarząd SG-Małopolska